Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest firma:
  Grey Marketing Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tamka 16, 91-403 Łódź
  Nip: 7282838188
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji na portalu społecznościowym Instagram.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 18.11.2020 i trwa do 23.11.2020 r.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z p�n. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Konkurs będzie prowadzony na profilu Instagramowym TidBitsklep.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która wykona zadanie konkursowe.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
  2. Zaczął obserwować profil na Instagramie – TidBitsklep
  3. Polubić post konkursowy
  4. Oznaczyć w komentarzu 1 znajomego.
  5. Udostępnić post konkursowy na swoim Instastories (profil publiczny)
 2. Każdy uczestnik może dodać więcej niż jedno zgłoszenie.
 3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Takie treści będą usuwane.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. 4 osoby wyróżnione spośród komentujących otrzymują: nagrodę I: 2 zestawy przysmaków oraz nagrodę II: 2 bony rabatowe w wysokości 20% na zakupy w sklepie www.tidbit.pl
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
  1. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu, jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
  2. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwyciękiego komentarza jest ostateczna i nieodwołalna oraz ma charakter subiektywnego wyboru. Decyzja może być zmieniona jedynie na skutek złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu reklamacji i uznania jej za zasadną.
  3. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na profilu Instagram, w terminie do 23.11.2020 r. włącznie.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie nazwy jego profilu w poście z wynikami konkursu.
 5. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany napisać w prywatnej wiadomości do Organizatora, w celu umówienia się na przekazanie nagrody.

4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie do Konkursu zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniająńc go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką, b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c) publiczne wystawianie Utworu, d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, Internecie lub innych systemach przekazu.

5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2020. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

Pozdrawiamy!

Zespół TidBit