Regulamin zakupów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu Internetowego dostępnego pod
adresem https://tidbit.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) jest:
Grey Marketing sp. z o.o.
Ul. Tamka 16 lok. 4
91 – 403 Łódź
NIP: 7282838188
(zwany dalej „Sprzedawcą”), adres poczty elektronicznej: kontakt@tidbit.pl.
2. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Grey Marketing sp. z o.o. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz ich usunięcia ze zbioru danych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
4. Określenia używane w Regulaminie oznaczają:
• Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
• Formularz Rejestracji – formularz dostępny w wersji elektronicznej w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
• Formularz Zamówienia – formularz w wersji elektronicznej dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
• Konto Klienta – panel w sklepie internetowym oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Konsumenta, który zawiera zbiór danych podanych przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
• Towar – produkty dla zwierząt marki TIDBIT, SLOW DOG, których dystrybutorem jest GREY MARKETING Sp. z o.o..

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Konsumentów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Konsumenta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Konsumentów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego, nie powoduje zmian konfiguracyjnych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Konsument może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest:
GREY MARKETING Sp. z o.o.
Ul. Tamka 16 lok. 4
91 – 403 Łódź
NIP: 7282838188
3. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Konsumentów przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Sprzedawca informuje, że stosuje odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia danych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. Ponadto Sprzedawca informuje, że nigdy nie zwraca się do Konsumentów z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła bądź loginu.

III. KONTO KLIENTA

1. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
2. W celu utworzenia Konta Klienta Konsument powinien dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
3. Rejestracja oznacza wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Konsument ustala indywidualny login i hasło. Konsument ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji oraz złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z Konta Klienta.
4. Po dokonanej rejestracji Konsument otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta.
5. W trakcie Rejestracji Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, również poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Z chwilą zaznaczenia Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Konsumenta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Konsumenta na szkodę Sprzedawcy lub innych Konsumentów, naruszenia przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Konsumenta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazując jednocześnie przyczynę blokady.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może następować przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie towaru, dodanie go “Do Koszyka”, wybór formy płatności oraz sposobu dostawy, a następnie jego potwierdzenie poprzez wybieranie opcji „Potwierdzam zakup”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Konsument jest informowany o łącznej cenie zamówienia oraz wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
4. Po zawarciu Umowy sprzedaży Konsument otrzymuje potwierdzenie jej warunków na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na wskazany przez niego adres wysyłki zamówienia.

V. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Ceny w Sklepie Internetowym umieszczone przy danym Towarze oznaczają ceny brutto podane w walucie polskiej i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
2. Sprzedawca każdorazowo informuje Konsumenta o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie oraz wysokości wszystkich kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży.
3. Składając zamówienie Konsument może wybrać jedną z następujących form płatności:
• Przelew bankowy poprzez zewnętrzne systemy płatności Przelewy 24, DotPay, PayU.
W tym przypadku realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności.
• Płatność kartą w przypadku odbioru osobistego
4. W wypadku braku płatności w określonym terminie Sprzedawca wyznacza Konsumentowi dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje go, że po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa zamówionego Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, usługi pocztowe i dostarczenie) są wskazywane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. Do przesyłki zostanie dołączony paragon albo faktura VAT obejmująca dostarczane Towary.
3. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, który wrócił do Sprzedawcy jako nadawcy przesyłki, Sprzedawca traktuje to jako zwrot towaru. Konsument może się zgłosić do Sprzedawcy o ponowne wysłanie towaru, co będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przesyłki.
4. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dostawy lub odbioru towaru:
• dostawa kurierem – informacje o kosztach i czasie dostawy znajdują się na stronie sklepu internetowego.
• Odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu
• dostawa za pośrednictwem Inpost – informacje o kosztach i czasie dostawy znajdują się na stronie sklepu internetowego.
5. Termin dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
6. Zaleca się, aby Konsument zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Konsument ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu. Brak spisania protokołu nie pozbawia Konsumenta prawa złożenia reklamacji i dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
2. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
• zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jak również w przypadku odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy rzecz wadliwą na jego adres.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca zwraca uwagę, że oferowane w Sklepie Internetowym Towary mają charakter spożywczy, których termin przydatności do wykorzystania jest każdorazowo wskazany na opakowaniu i często jest krótszy niż termin dwóch lat od daty jego wydania. Sprzedawca informuje, że po upływie terminu przydatności do wykorzystania użyteczność Towaru podlega ograniczeniu z przyczyn naturalnych. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

VIII. REKLAMACJE, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać:
1. pisemnie na adres:
GREY MARKETING Sp. z o.o.
Ul. Tamka 16 lok. 4
91 – 403 Łódź
NIP: 7282838188
2. w formie elektronicznej na adres: kontakt@tidbit.pll
2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Sprzedawca umożliwia Konsumentom skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności poprzez skorzystanie z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej prowadzonego na podstawie art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej lub poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej
4. Sprzedawca wskazuje łącze do platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, czyli platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. IX ppkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
1. pisemnie na adres:
GREY MARKETING Sp. z o.o.
Ul. Tamka 16 lok. 4
91 – 403 Łódź
NIP: 7282838188

2. w formie elektronicznej na adres: kontakt@tidbit.pl.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumentów w celu realizacji zamówień, w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem oraz celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne. Sprzedawca przetwarza wyłącznie dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko, adres , nr telefonu, adres mail Ich niepodanie w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zasadą jest, że dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
5. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
• w przypadku Konsumenta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
• w przypadku Konsumenta, który korzysta w ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym.
6. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem Danych (pisemnie na adres:
GREY MARKETING Sp. z o.o.
Ul. Tamka 16 lok. 4
91 – 403 Łódź
NIP: 7282838188
w formie elektronicznej na adres: kontakt@tidbit.pl
8. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Konsument nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Konsumenta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Konsumenta, jeżeli został mu on udostępniony w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2017.459), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683),ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017.1063), ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2020r.